...

Tüzük

Resim

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

 

 

KURULUŞ

Madde 1-Topluluğun Adı: Türkçesi Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü olan "Institute of Electrical and Electronics Engineers'tir." Bahsedilirken kısaltması olan, IEEE şeklinde yazılır ve "aytripıli" şeklinde telaffuz edilir.

Madde 2-Yapısı:

a)     Dünya çapındaki IEEE adlı mühendislik organizasyonunun Trakya Üniversitesi bünyesindeki öğrenci yapılanmasıdır.

b)    Öğrenci Topluluğu yapı olarak Trakya Üniversitesi'ne bağlıdır ve Trakya Üniversitesi'nin Öğrenci Toplulukları yönergesine bağlı hareket eder.

c)     Topluluğun yönetimindeki öğrenciler aynı zamanda Türkiye'de çalışan IEEE Turkey Section Derneği'ne karşı sorumludur.

d)    Topluluk, etkinliklerin ve faaliyetlerin daha rahat, düzenli ve disiplinli gerçekleştirilmesi adına ve öğrencilerin, topluluk içerisinde ilgi alanları ve gelecekteki meslekleri ile alakalı alanlarda faaliyet gösterebilmeleri için farklı konular üzerine teknik ve sosyal alt gruplara sahiptir.

Madde 3-Kuruluşu: IEEE Trakya Öğrenci Topluluğu, Trakya Üniversitesi ders dışı öğrenci faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin çalışma esasları uyarınca, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Yürütme Kurulu denetiminde çalışmak üzere Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu'nun 10/05/2017 tarihli 05 sayılı toplantısında alınan 01/d kararı ile kurulmuştur. Topluluğun amaçları doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamakla Rektör yetkilidir.

 

DAYANAK

Madde 4-Dayanak: IEEE Trakya Öğrenci Topluluğu'nun ve tüzüğünün yasal dayanağı daima Trakya Üniversitesi Senatosu'nun en son kabul ettiği Trakya Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesidir.

GENEL İLKELER

Madde 5-İlkeler: Trakya Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak ve onların araştırıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerine imkan sağlamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek ile Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin İlkeler kısmında belirtilen hususlar ve IEEE organizasyonunun temel ilkesi olan, insanlık için gelişmiş teknolojiler üretmek ilkesi, IEEE Trakya Öğrenci Topluluğu’nun genel ilkeleridir.

AMAÇLAR

Madde 6-Amaçlar:  IEEE Trakya Öğrenci Topluluğu aşağıda verilen amaçları gerçekleştirmek için etkinlikler düzenler ve çalışmalar yürütür.

a)     Öğrencilerin temel insani değerlere bağlı kalarak, bilim ve bilimsel değerleri gözeterek, Atatürk ilkeleri ışığında, yaratıcı düşünce gücüne sahip birer birey olarak yetişmelerini sağlamaya yardımcı olmak,

b)    Öğrencilerin, üniversitemize yeni projeler kazandırabilen, yurtiçinde ya da yurtdışında katıldığı etkinlik ve yarışmalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil edebilen, itibar arttırıcı birer öğrenci olmalarını sağlamak,

c)     Öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği, yaratıcı düşüncelerini ön plana çıkarabileceği, kendini gösterebileceği, girişimcilik ruhunu kendine aşılayabileceği bir platform oluşturmak,

d)    Mühendisliğin temel değerlerini de kullanarak, gelecekte dış dünyaya açık, her zaman çevresi ile iletişimde kalabilen, işbirliği yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi fikirler tasarlayabilen, üretebilen ve bir projenin fikir aşamasından üretim aşamasına kadar izlenmesi gereken yolları iyi bilen mühendisler yetiştirmeye yardımcı olmak,

e)     İnsanlığa hizmet amacı taşıyan mühendisler yetiştirmeye yardımcı olmak,

f)      Ülkesini ve ülke ekonomisini daha da yukarılara taşımak bilincine sahip, ekonomi bilgisi yüksek, kendisini ve ülkesini yurtiçinde yahut uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden, birlikte çalıştığı kişi ya da kurumların haklarını iyi bilen ve savunan, yasal çerçevelerde iş yapan ve her daim hukuku ve adaleti gözeten, inisiyatif kullanabilen vasıflı birer mühendis olarak yetişmelerine yardımcı olmak.

ETKİNLİKLER

Madde 7-Etkinlikler ve Kapsamı: IEEE Topluluğunu yapacağı etkinliklerin kapsamını ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için izlenmesi gereken yollar aşağıda belirtilmiştir.

a)     IEEE Trakya Öğrenci Topluluğu, tüzüğünün 6. maddesinin tüm bentlerinde sıralanan amaçları gerçekleştirmek için Trakya Üniversitesi'nin verdiği izinler çerçevesinde, alanı ile ilgili olan ve faaliyetler kısmında sıralanmış olan etkinlikleri, üniversitenin salonlarını, dersliklerini, araçlarını, yemek imkanlarını ve ihtiyaçlarının temini için gerekli olan bütçeyi talep ederek, yine Trakya Üniversitesi'nin izni ve denetimi altında kullanır.

b)    Topluluk, etkinlik ve faaliyetleri için gerekli olan bütçeyi, yapmış olduğu sponsorluklardan karşılayabilir.

c)     Etkinlikler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na etkinlik tarihinden en az 14 iş günü öncesinden gerekli dilekçe veya diğer resmi yollar ile bildirilir.

d)    Gerekli izinlerin Rektörlükçe verilmesi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile başvurulur.

e)     Topluluk bünyesinde yapılan veya yapılması planlanan bütün etkinlikler ve bu etkinliklerin tanıtımları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan habersiz yapılamaz.

 

ÜYELİK

Madde 8-Üyelik ve Üyeler:

a)     Fakülte ve Yüksekokullarda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenimlerini sürdüren her öğrenci bir veya birden fazla topluluğa üye olma hakkına sahiptir.

b)    Üyeliğe kabul konusunda, öğrenci topluluğunun topluluk Yönetim Kurulu’na sunulacak öğrenci belgesi üyelik için tek ve yeter şarttır.

c)     Başvurular, üye kayıt defterine kaydedilip, üyelerin topluluk web sayfasında onaylanması ile üyeliğe kabul süreci sonuçlanır.

d)    Her üye, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyen öğrenciler, topluluk yönetim kuruluna dilekçe ile başvurduklarında üyelikleri sona erer. Mezun olan öğrencilerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

e)     Topluluk Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında üyelerinin durumlarını gözden geçirir.

f)       Üyelikten çıkarma; Topluluğun Yönetim Kurulu’nun üye sayısının 2/3 çoğunluğunun öneri ve Topluluğun Genel Kurul üye sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

 

TOPLULUĞUN ORGANLARI

Madde 9-Topluluğun Organları ve Sorumlulukları:

a)     Genel Kurul: Topluluğun kayıtlı aktif üyelerinden, idari kurullarda yer alan öğrencilerden ve mevcut yönetim kurulundan oluşan karar organıdır. Eğitim- öğretim yılının ilk iki haftası içinde ve son haftasında olmak üzere yılda en az 2 (iki) kere genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul, Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman) ile Daire Başkanlığı’nın gözetiminde üyeler arasında seçilen bir başkan ve iki katip üyeden oluşturulan Divan Heyeti tarafından yönetilir. Topluluğun düzenlemeyi planladığı etkinliklere ilişkin faaliyet programı ile yılsonu faaliyet raporlarını, gelir-gider çizelgelerini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar ve seçilen yönetim kurulu aracılığıyla Yürütme Kurulu’na sunulmak ve onaylanmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir.

b)    Yönetim Kurulu: Genel Kurul’da seçilen en az 3 asil ve 3 yedek, en fazla 9 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu adayları Başkan adayından ayrı seçilemezler. Adaylar kendilerini ekibine seçen başkan adayı ile birlikte, grup olarak seçilirler. Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Topluluk Koordinatörünün (Akademik Danışman) sorumluluğunda topluluk faaliyetlerinin amacına uygun gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular. Planlanan etkinliklere ilişkin proje dosyalarını hazırlar, koordinatörün üst yazısı ekinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunar.

c)     Topluluk Başkanı: Üniversitenin, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, Devlet Konservatuarı ve enstitülerinde öğrenim gören, ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerinden seçilen, topluluğun başkanlığını üstlenen öğrencidir. Yönetim Kurulu'nda oyların eşit olması durumunda, eşitliği bozmak ve konuyu karara bağlamak adına başkanın oyu üstün sayılır. Yıl içerisinde seçimleri yenileme kararı alabilir.

d)    Yürütme Kurulu: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Rektör tarafından seçilmiş iki öğretim elemanı ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşan kuruldur. Topluluk kurma taleplerini inceler ve karara bağlar, Toplulukların yapmayı planladıkları etkinlikleri inceler, karara bağlar ve onaylar. Topluluğun kendi organlarında çözümlenemeyen konuları inceleyip karara bağlar.

e)     Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman): Topluluğun tüzük ve etkinlik takviminin düzenlenmesine yardımcı olurlar. Topluluk ile ilgili olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantılara katılarak, topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. Topluluğun tüm faaliyetlerinden Yürütme Kurulu nezdinde sorumludur. Topluluk ile ilgili her türlü yazılar koordinatör ve/veya koordinatör yardımcısı oluru içeren topluluk başkanının imzalı başvuru dilekçesi ile gerçekleşir.

f)      Denetleme Kurulu: Genel Kurulda seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her eğitim-öğretim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini topluluk Yönetim Kurulu’na bir raporla bildirir.

g)     Teknik veya Sosyal Alt Gruplar: Farklı alanlarda, farklı konular üzerine, üyelerin yaptığı başvurular sonucu yönetim kurulu kararı ile oluşturulurlar ve kapatılırlar. Topluluk üyesi öğrenciler ilgi alanlarına göre içinde bulunmak istedikleri grubu seçerler. Bu alt gruplar, etkinliklerin daha düzenli, görev dağılımı yapılabilir, yönetimi kolay ve disiplinli etkinlikler olmasını sağlar. Doğrudan topluluk Yönetim Kurulu'na her konuda bağlıdır.

h)    İdari Koordinatörler: Alt grupların her birinin yönetiminde İdari Koordinatör bulunur. İdari Koordinatör, yapılan ve yapılması planlanan etkinlikler, grubun durumu, sorunlar ve üye durumu hakkında istenilen bilgileri 15 günde bir Yönetim Kurulu'na raporlamak zorundadır. Grubun bütün etkinliklerinden ve faaliyetlerinden Yönetim Kurulu nezdinde sorumludur.

i)      İdari Kurul: İdari koordinatör dahil en fazla 10 kişiden oluşur. Alt grupların yönetiminden, üye alımlarından ve yapacakları etkinliklerden sorumludur. Üyeleri İdari Koordinatör tarafından Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenir.

j)      Aktif Üyeler: Topluluğun etkinliklerinde çoğunlukla görev ve sorumluluk üstlenen, yapılan faaliyetlerde topluluğun yönetimine ve idaresine yardımcı olan üyelerdir. İdari Koordinatörlerin önerisi üzerine topluluk Yönetim Kurulunca belirlenir.

k)    Danışma Kurulu: Topluluğun kurucu Yönetim Kurulu'nda görev yapmış ve mezun olan kişilerden oluşur. Üyeleri mevcut Danışma Kurulu Üyelerince belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine danışmanlık hizmeti verirler. Danışma Kurulu'nun belirtildiği 9. Maddenin bu bendi, değiştirilemez.

 

MALİ HÜKÜMLER VE SPONSORLUK

Madde 11- Mali Hükümler ve Sponsorluk

a)     Öğrenci Toplulukları temin ettikleri tüm gelirler için, Gelir makbuzu keser ve kaydı muhasip üye tarafından tutulur.

b)    Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin  içeriği hakkında Yönetim Kurulu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını bilgilendirir.

c)     Sponsorluk desteği alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşmaları, üniversiteye yasal ve mali sorumluluk yükleyecek nitelikte olamaz.

d)    Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin İlkeler kısmında belirtilen gelen kurallara uygun olmayan içerikte faaliyetlerde bulunan, alkollü içecek, tütün ürün ve mamulleri üreten ve pazarlayan kurum, kuruluş ve şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.

e)     Topluluğun mali yönetiminden Yönetim Kurulu sorumludur.

f)      Alt grupların düzenledikleri etkinlik ve faaliyetlere gerekli bütçeyi sağlamakla Yönetim Kurulu sorumludur.

g)     Sponsorluk anlaşmaları ve şartları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın izni dahilinde Yönetim Kurulunca yapılır.

DİSİPLİN

Madde 11-Disiplini Sağlamaya ve İşleyişi Süreklileştirmeye Yönelik Kurallar

a)     Topluluk etkinlikleri kapsamında, topluluğun amaçlarına, Üniversitenin hedef ve ilkelerine ters düşen ya da Yükseköğrenim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Yönetim Kurulu’nun, Topluluk Koordinatörünün (Akademik Danışman) veya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının önerisi üzerine Yürütme Kurulu Kararı ile Yükseköğrenim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır.

b)    Mevcut üyelerden bir kimsenin sıralanan davranışları sergilemesi halinde kişi, Yönetim Kurulu kararıyla uyarılır. 2. uyarı sonunda davranışların tekrarlanması halinde Yönetim Kurulu üyenin ihracına yönelik öneriyi genel kurula sunar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Yürütme Kurulu Kararı ile Yükseköğrenim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılması için Yürütme Kurulu'na öneri verebilir.

(1)  Topluğun çıkarlarına ve hedeflerine aykırı şekilde hareket etmesi,

(2)  Trakya Üniversitesi'ni, topluluğu ya da topluluk üyelerinden başka bir kimseyi küçük düşürücü, aşağılayıcı şekilde davranması,

(3)  Yapılan il içi ya da il dışı etkinliklerde, topluluğa aykırı davranışlarda bulunması,

(4)  Birliği bozması ve karmaşa çıkarması,

(5)  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara uymaması

(6)  Topluluk üyelerini gerçek veya sanal ortamlarda rahatsız etmesi

(7)  Toplumun genel ahlakına ve değerlerine aykırı davranması

(8)  Topluluğun düzenlediği etkinliklerde uyuşturucu madde kullanımının tespiti

 

c)     Topluluk bünyesinde görevli olan kişilerin, tüzükte belirtilen sorumlulukları ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmez ise, Yönetim Kurulu kararıyla uyarılır. Hatanın tekrarlanması durumunda kişiye, uygun görülen ceza tebliğ edilir.

d)    İdari Koordinatörler, Yönetim Kurulu'nun kararı ile güvenoyuna çıkarılabilirler. Güvenoyu kullanabilen üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile kişi görevinden uzaklaştırılabilir.

e)     Bir eğitim- öğretim yılında amacına uygun olarak en az 3 (üç) etkinlik yapmayan, üye sayısı 20 (yirmi)’nin altına düşen topluluklar Yürütme Kurulu’nun kararı ile kapatılır.

 

SEÇİMLER

Madde 12-Seçimler ve Seçim Yöntemleri: Topluluğun organlarının seçilmesi, şartlar ve yöntem aşağıda belirtildiği şekildedir. Seçimlerden 30 ila 45 gün önce tüzükte yer almayan usuller yönetim kurulu kararları ile belirlenir.  Tüzükteki bu madde ve bentleri değiştirilemez.

a)     Yönetim Kurulu Başkanı: Genel Kurul tarafından her eğitim-öğretim döneminin başında seçilir. Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlası seçimin yapılması için yeter sayıdır. Yönetim Kurulu Başkanı kendi yönetim kurulunu belirleyerek seçime girer. Başkan adayı, mevcut yönetim kurulu dışından olamaz. Yapılan seçimlerde başkan adayının uygun bulunmaması durumunda tüzüğün 14. Maddesi gereğince karar alınır. Bir kimsenin başkanlık adaylığı için 20 topluluk üyesinin veya en az 1 yönetim kurulu üyesinin ya da en az iki idari koordinatörün imza vermesi gerekir. Bir kişi en fazla 2 eğitim-öğretim yılı başkan olabilir.

b)    Yönetim Kurulu Üyeleri: Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri içinden, en az 1 eğitim-öğretim yılı görev yapmış idari koordinatörler ve 2 eğitim-öğretim yılı idari kurul üyesi olan üyeler, Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterilebilir. Aday olma hakkı bulunan bir kimse, kendisini Yönetim Kurulu'na aday gösteren başkan adayı ile birlikte seçime girer. Başkan adayının seçilmesi durumunda Yönetim Kurulu üyesi olmaya hak kazanır. Bir kişi, birden fazla başkan adayının ekibinde yer alabilir. Aday olabilecek kişiler başkan adaylarının propaganda çalışmalarına katılamazlar.

c)     İdari Koordinatörler: Her eğitim-öğretim dönemi için yeni idari koordinatörler seçilir. Genel Kurul oyları ile seçilirler. İdari koordinatörler her eğitim-öğretim döneminin son bulmasına en çok 30 en az 15 gün varken seçilir. Koordinatör, en az bir yıl üye olarak aktif rol oynamış kişiler arasından adaylık yolu ile seçilir. Aday olacak kişiler, Yönetim Kurulu tarafından adaylıkları onaylandıktan sonra aday olabilir. Bir kimse en fazla 2 defa İdari Koordinatör olarak seçilebilir.

d)    İdari Kurullar: Seçimle iş başına gelen idari koordinatörler tarafından Yönetim Kurulunun onayı ile seçilirler. Görevleri bir sonraki idari koordinatör seçilene kadar devam eder.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 13- Tüzük Değişimi ve Genel Kurul Toplantısı: Tüzük içerisinde değişiklik yapılması için Genel Kurul’un ilgili maddede belirtilen şartlar altında toplanması ve değişiklik yapılacak madde veya maddeler için mevcut Genel Kurul üyelerinin 10’da 7’sinin verilen teklifi kabul etmesi yeter şarttır.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 14- İşbu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, tüzük hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Yönetim Kurulu Karar Belgeleri ile düzenleme yapılır.

Bu içerik 23.04.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 776 kez okundu.